Gezondheid
 • Arbouw
  Schrijven van het boekje: “Cor van Duijvenbooden, dokter met bouwhelm” voor Arbouw, ter ere van het pensioen van het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek. Aan de hand van interviews met sleutelfiguren is 25 jaar arbeidsomstandigheden in de bouw beschreven. Aan de orde komen bijvoorbeeld het oplosmiddelprobleem, allergisch contacteczeem, silicose en fysieke belasting, maar ook duurzame inzetbaarheid.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Verslaglegging voor TNO van een workshop van TNO en RIVM over het combineren van risk assessment en health impact assessment. Er werd verkend op welke manier het mogelijk is om de verlaging van blootstelling aan stoffen in consumentenproducten te vertalen in gezondheidswinst of -verlies voor de algemene bevolking.
 • Procter and Gamble
  Literatuuronderzoek voor Procter and Gamble naar de relatie tussen wasmachine-temperatuur en gezondheidseffecten (bijvoorbeeld infecties) bij consumenten (intern Engelstalig rapport).
 • Zeehaas
  Ondersteuning van collega-bureau Zeehaas bij de verslaglegging van vergaderingen van een klankbordgroep over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling (EMV) van bijvoorbeeld mobiele telefoons en zendmasten.
 • AISE (Europese branchevereniging van zeepfabrikanten)
  Tweemaandelijkse Engelstalige literatuuroverzichten (‘digests’) voor AISE met een beschrijving van de wetenschappelijke en populaire literatuur over het vrijkomen van chemische stoffen uit verschillende consumentenproducten en het effect hiervan op binnenhuismilieu en gezondheid.
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende functionele voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze producten (Consumentenbond-publicaties).
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende zelfzorg- middelen die te koop zijn bij de drogist. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze middelen (Consumentenbond-publicaties).
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek voor de Gezondheidsraad naar de stand van wetenschap rond het verschijnsel MCS (multiple chemical sensitivities / chemische overgevoeligheid) (intern rapport).
 • Particulier
  Een literatuuronderzoek voor een groep bewoners naar de kans dat malaria terugkeert in de Nederlandse kuststreken.